Трофо-сапробіологічні (еколого-санітарні) показники

Категорія якості води
Показник І II III IV V VI VII VIII
Гідрофізичні
Завислі речовини, мг/дм3 < 5 5-10 11-20 21-30 31-50 51-100 101-200 > 200
Прозорість, M (по диску Секкі) > 1,50 1,00-1,50 0,65-0,95 0,50-0,60 0,35-0,45 0,25-0,30 0,15-0,20 < 0,15
Гідрохімічні
PH 6,9-7,0 7,1-7,5 6,7-6,8 7,6-7,9 6,5-6,6 8,0-8,1 6,3-6,4 8,2-8,3 6,1-6,2 8,4-8,5 5,9-6,0 8,6-8,7 5,5-5,8 8,8-9,0 9,0
NH4+, мгN/дм3 < 0,10 0,10-0,20 0,21-0,30 0,31-0,50 0,51-1,00 1,01-2,50 2,51-5,00 > 5,00
NO2-- , мгN/дм3 < 0,002 0,002-0,005 0,006-0,01 0,011-0,020 0,021-0,050 0,051-0,100 0,101-0,300 > 0,300
NO3-- , мгN/дм3 < 0,20 0,20-0,30 0,31-0,50 0,51-0,70 0,71-1,00 1,01-2,50 2,51-7,50 > 7,5
РО4З-, мгN/дм3 < 0,015 0,015-0,030 0,031-0,050 0,051-0,100 0,101-0,200 0,201-0,300 0,301-0,600 > 0,600
О2, мгО2/дм3 > 8,0 7,6-8,0 7,1-7,5 6,1-7,0 5,1-6,0 4,1-5,0 2,0-4,0 < 2,0
% насичення 96-100 101-105 91-95 106-110 81-90 111-120 71-80 ] 121-130 61-70 131-140 41-60 141-150 20-40 151-160 160
Пермаганатна окислюваність, мгО/дм3 < 4,0 4,0-6,0 6,1-8,0 8,1-10,0 10,1-15,0 15,1-20,0 20,1-25,0 > 25
Біхроматна окис-люваність, мгО/дм3 < 12 12-18 19-25 26-30 31-40 41-60 61-80 > 80
БСК5, мгО2/дм3 < 0,7 0,7-1,2 1,3-1,6 1,7-2,1 2,2-4,0 4,1-7,0 7,1-15,0 > 15,0
Гідробіологічні
Біомаса фіто-планктону, мг/дм3 < 0,5 0,5-1,0 1,1-1,2 2,1-5,0 5,1-10,0 10,1-50,0 50,1-100,0 >100,0
Індекс самоочи-щення/самозабруд-нення (A/R) 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,2—0,4 < 0,2
Бактеріологічні
Чисельність бактеріопланктону, млн.кл/мл < 0,5 0,5-1,5 1,6-2,5 2,6-5,0 5,1-7,0 7,1-10,0 10,1-20,0 > 20,0
Чисельність сапрофітних бакте­рій, тис. кл/мл < 0,5 0,6-1,0 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 10,1-25,0 25,1-100,0 > 100,0
Біоіндикація сапробності (індекс сапробності)
За Пантле-Букком < 1,0 1,0-1,5 1,6-2,0 2,1-2,5 2,6-3,0 3,1-3,5 3,6-4,0 > 4,0
За Гуднайтом-Уітлеєм 1-20 21-35 36-44 45-50 51-57 58—65 66-85 86-100
Зони сапробності Олігосапробна b-мезосапробна а-мезосапробна полісапробна
b-оліго-сапробна Трофо-сапробіологічні (еколого-санітарні) показники а-оліго-сапробна b'-мезо-сапробна b''-мезо-сапробна а'-мезо-сапробна а"-мезо-сапробна b-поліса-пробна а-полі-сапробна
Категорії трофності Оліго-трофна Мезотрофна Евтрофна Політрофна Гіпер-трофна
Олігоме-зотрофна Мезотрофна Мезо-евтрофна Евтрофна Евполі-трофна Політрофна Полігіпер-трофна Гіпер-трофна

Додаток 4


documentarftbef.html
documentarftion.html
documentarftpyv.html
documentarftxjd.html
documentarfuetl.html
Документ Трофо-сапробіологічні (еколого-санітарні) показники