Г., снежань.

Захоп казацкімі атрадамі С.Налівайкі гарадоў Петрыкава і Слуцка, спа ленне імі Магілёва; захоп казакамі на чале з Шавулам горада Прапойска (цяпер Слаўгарад).

Г., снежань.

Разгром казацкіх загонаў С.Налівайкі войскам Вялікага княства Літоўскага каля в. Буйнічы (пад Магілёвам).

Г.

У Гародні пабудаваны комплекс кляштара і касцёла бернардзінцаў — помнік архітэктуры ранняга барока.

1596 г., 6 кастрычніка.

Берасцейская царкоўная унія — пагадненне пра аб'яднанне на тэрыторыі Рэчы Паспалітай праваслаўнай царквы з каталіцкай на ўмовах прызнання вяршэнства папы рымскага і асноўных догматаў каталіцкай царквы, за захаванне праваслаўных абрадаў, богаслужэння на роднай мове; утварэнне на Беларусі уніяцкай царквы.

Г.

Выданне у Г., снежань. Вільні «Буквара» і «Грамматіки словенской...» Лаўрэнція Зізанія.

Г.

Перанясенне сталіцы Рэчы Паспалітай з Кракава у Варшаву.

Г.

Атрыманне горадам Віцебскам самакіравання паводле магдэбургскага права.

Каля 1597 г. — 1648 г., 15 верасня

Жыццё і дзейнасць Афанасія Філіповіча —- пісьменніка-палеміста, грамадскага і царкоўнага дзеяча Вялікага княства ЛІтоўскага; у 1649 г. кананізаваны праваслаўнай царквой у святыя.

Г.

Выданне на старабеларускай мове палемічнага твора Філалета Хрыстафора «Апокрысіс», скіраванага супраць брэсцкай уніі і яе абаронцаў П.Скаргі і І.Пацея.

Г.

Першае ўпамінанне у пісьмовых крыніцах горада Вілейкі як цэнтра староства.

Г.

Падпісана мірнае пагадненне на 20 гадоў паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай Г., снежань. (падпісалі расійскі цар Барыс Гадуноў і канцлер Вялікага княства Літоўскага Леў Сапега).

Г.

Вайна Рэчы Паспалітай са Швецыяй.

Г.

Жыццё і навуковая дзейнасць Казіміра Семяновіча — тэарэтыка артылерыі, які ўпершыню прапанаваў ідэю шматступеньчатай ракеты; трымаўся гуманістычнага светапогляду і лічыў вайну найвялікшым няшчасцем для чалавецтва.

Ст.

Пачатак развіцця на Беларусі вотчыннай прамысловасці.

Ст.

Заснаванне у мястэчку Жыровічы (Слонімскі раён) праваслаўнага манастыра (з 1613 г. належаў базыльянам) — комплекс помнікаў архітэктуры 17—19 ст.


documentargdaaz.html
documentargdhlh.html
documentargdovp.html
documentargdwfx.html
documentargedqf.html
Документ Г., снежань.